SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Rizika kriminality v nejyšších sférách

Rizika kriminality v nejyšších sférách

Málokterý občan má pro velkou řadu starostí čas sledovat dění do podrobna a zjišťovat stav procesů, které probíhají v souvislosti s vedením státu. Veřejnosti tak uniká řada skutečností, které nám ukazují, že vliv kriminálního podsvětí je stále stejný i po vystřídání moci po vládě ODS a TOP09, kterou ukončila policie v roce 2013 a 10. 7. 2013 následovala demise premiéra po zatčení jeho spolupracovnice Jany Nagyové.

Lobby dál ovlivňuje státní úředníky a zmiňuje se o tom i výroční zpráva BIS:

„BIS se v roce 2014 zabývala především zabezpečováním informací k ekonomickým aspektům činnosti státních institucí, podniků a státem ovládaných obchodních společností a k rizikům pro energetickou bezpečnost ČR. Významným fenoménem, který v roce 2014 ovlivnil dění v řadě oblastí sledovaných BIS, byla rozsáhlá výměna nejvyššího vedení ve státem kontrolovaných organizacích. BIS se proto zaměřila na včasné rozpoznání případných nově vzniklých rizik souvisejících se změnou vlivových poměrů. Zároveň však věnovala pozornost i identifikaci všech součástí dříve etablovaných zájmových skupin, které přetrvaly i po výměně vedení a které v minulosti nelegitimním způsobem vstupovaly do rozhodování státních subjektů.“

Výměna na nejvyšších úrovních vedení státem řízených institucí v mnoha případech vedla k otevřenějšímu přístupu při řešení problémů vzniklých v minulosti. S tím souvisel i zvýšený a často úspěšný tlak na struktury, které za aktivitami ohrožujícími ekonomické zájmy státu stály. Nezřídka však bylo pro nový management, popř. dozorčí radu, velmi obtížné eliminovat vliv těchto struktur, protože nebylo v jejich možnostech rozpoznat, kam až dlouhodobě budované klientelistické sítě v jimi řízených organizacích sahají a jaké jsou jejich záměry. S tím souvisely problémy nejen při řešení důsledků dřívějších rozhodnutí (např. následků již uzavřených nevýhodných obchodů), ale i při odlišení legitimní, běžné činnosti organizace od snahy dokončit připravené plány sloužící k nelegitimnímu nebo nelegálnímu nakládání s jejím majetkem (vyvádění finančních prostředků atd.). BIS např. zaznamenala případy, kdy nebylo možné dohledat důležité dokumenty (např. smlouvy či jejich dodatky), unikaly citlivé informace, byla mařena snaha o nápravná personální či systémová opatření nebo se bývalé vedení snažilo ovlivnit ve svůj prospěch stávající zaměstnance. Opakovaně byly registrovány pokusy dříve propuštěných nedůvěryhodných pracovníků o návrat pod nové vedení, kdy spoléhali na jeho neinformovanost o skutečných důvodech, které k propuštění vedly.

V některých státem kontrolovaných společnostech a organizacích (např. v dopravě nebo bankovnictví) dosáhly důsledky problematických kroků z minulosti takových rozměrů, že do značné míry paralyzovaly jejich normální chod. Za tím stála především kombinace faktorů, jako byly hrozící masivní finanční ztráty, personální nestabilita nebo obavy přijímat v nepřehledné situaci jakákoliv důležitější rozhodnutí.

V rámci personálních obměn docházelo také k situacím, kdy se do vedoucích pozic ve státních institucích dostaly osoby s pochybnou minulostí. BIS popsala např. situaci, kdy se skupině spojené s netransparentními veřejnými zakázkami podařilo po několika letech znovu získat vliv v důležitém regulatorním orgánu. V organizaci s podobnou funkcí, avšak v jiném sektoru, zase vedení instalovalo na vysoké manažerské místo nedůvěryhodnou osobu, o jejíchž dřívějších rizikových aktivitách bylo přitom prokazatelně informováno.

Nadále se projevovaly problémy se zadáváním veřejných zakázek a důsledky nesystémového přístupu k této oblasti. V této souvislosti se stát jako zadavatel těchto zakázek potýkal s významnými potížemi v ICT oblasti. V několika rezortech se plně manifestovala dřívější selhání při budování ICT systémů. Řada centrálních orgánů státní správy čelila velmi podobnému problému - vysoké závislosti na stávajících dodavatelích způsobené zejména chybnou licenční politikou, neschopností nebo nemožností vypsat tendr na nového dodavatele tak, aby nedošlo k vážnému narušení chodu úřadu, a z toho vyplývajícím vysokým nákladům spojeným se správou ICT.

V oblasti výstavby dopravní infrastruktury bylo zadávání zakázek podobně jako v předchozích letech negativně ovlivňováno silnou tendencí účastníků trhu vytvářet kartelové dohody. V mnohém se nezměnil ani přístup zadavatelů na straně státu. BIS opakovaně, stejně jako v roce 2013, zaznamenala aktivity jejich nejvyšších představitelů, kteří dohodám mezi dodavateli staveb nejen nebránili, ale v některých případech je i podporovali. Ne všichni soutěžitelé však na dohody přistupovali. Cíle, které byly uzavřením dohod sledovány – urychlení výběrových řízení a vyčerpání financí (motiv investora) a navýšení cen (motiv soutěžitelů) – nebyly proto zcela naplněny.

Dohody mezi nejsilnějšími účastníky trhu byly v roce 2014 zaznamenány i v dalších odvětvích. BIS např. popsala případ dohody, která vedla nejen k poškození spotřebitelů v daném segmentu trhu, ale způsobila i miliardové ztráty na straně státu jako regulátora dotčeného sektoru.“

Dále zpráva BIS dodává: „V rámci problematiky organizovaného zločinu se BIS i v roce 2014 zaměřila na zabezpečování informací o dysfunkci centrálních orgánů státní správy, nelegitimních aktivitách regionálních klientelistických skupin a ovlivňování legislativního procesu. Nad rámec této činnosti se BIS intenzivně zabývala dopady aktuálního vývoje na Ukrajině, ať už na aktivity organizovaného zločinu v ČR či z hlediska rizika možného zvýšení migračních toků.“

Shrnuto, podtrženo – po volbách, které proběhly 25.10. – 26.10.2013 panovalo jakési bezvládí až do zahájení činnosti vlády Bohuslava Sobotky 29. 1. 2014. Mezitím se nevládlo, nedohlíželo, neprobíhaly legislativní procesy, nikdo nekontroloval procesy rozhodování o veřejných zakázkách a nikdo nekontroloval bezpečnost a stabilitu státu. Po více, než čtvrt roce se tedy ujala vláda s převahou ANO a v závěsu slabě vítězné ČSSD. Prvními kroky však nebyly otázky bezpečnosti a stability státu a státních organiizací a podniků se státní účastí. Prvním počinem bylo zvýšení platů poslanců a soudců a některých státních úředníků a bezvládí pokračovalo dále. Následným krokem bylo zmražení životního minima a počátek projednávání návrhů zákonů, které si prosadila exekutorská lobby – snížení sociálních dávek, zmrazení životního minima, povinné hlášení přechodného pobytu občanů, EET a řada zákonů, které neslouží viditelně lidem, ale soukromým exekutorům.

Zpráva BIS dále uvádí:

„V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbistů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele státního podniku Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády. Šlo o pokračování aktivit z roku 2013.

BIS na rozdíl od Policie ČR, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nelegitimního lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami ŘLP a destabilizaci státního podniku. Dobré hospodářské výsledky ŘLP ukázaly kompetentnost vedení podniku, což zřejmě přispělo k tomu, že se zájmy na odvolání generálního ředitele nerealizovaly.

Případ ovlivňování orgánů státní správy prostřednictvím personálních vazeb, které si členové vlivových struktur vytvořili v rámci svého dřívějšího zaměstnaneckého poměru nebo externí spolupráce, zaznamenala BIS na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tímto způsobem zde docházelo k předávání detailních informací o operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ využitelných v dotačním poradenství a potažmo k příznivému hodnocení určitých projektů.

Snahy o ovlivňování představitelů centrálních orgánů státu BIS zaznamenala i v rámci Ministerstva zemědělství (MZe) a jemu podřízených organizací, kdy se některé osoby nebo skupiny osob pokoušely cíleně získávat a zavazovat si zaměstnance působící v těchto institucích. Zaznamenány byly i snahy o obsazení významnějších postů takovými kandidáty, kteří by pro dané osoby nebo skupiny mohli zajišťovat různé výhody, případně pomáhat s vyváděním finančních prostředků.

BIS se i v roce 2014 intenzivně zabývala problematikou přerozdělování dotací z evropských strukturálních fondů, zejména pak přípravou nadcházejícího programového období 2014 až 2020. Na základě analýzy čerpání dotací v končícím programovém období 2007 až 2013 BIS pojmenovala hlavní systémové nedostatky, které mohou představovat ohrožení čerpání i v následujících letech. Tyto nedostatky, vyplývající ze systémových chyb v implementačním procesu, ale také z chybějících legislativních norem, vedly k citelným problémům při čerpání dotací, což se projevovalo korekcemi ze strany odpovědných orgánů na úrovni ČR i EU spolu s pozastavením výplat finančních prostředků EU některým operačním programům.“

V jednom ze svých článků jsem se zmiňoval v jeho úvodu o obecnosti prezentace rozpočtu JM kraje a poukazoval na netransparentní výdajovou stránku rozpočtu, která výdajovou stránku rozpočtu JM kraje směřovala na tzv. „běžné výdaje ve výši 147,8 mld Kč“.

Co jsou to běžné výdaje v rozpočtu kraje nepíší… Píší naopak o části výdajové stránky rozpočtu a to sice o tzv. vzdělávacím institutu jisté fyzické osoby a dále cituji ze svého článku, který čerpá informace z oficielního webu JM kraje v části krajského rozpočtu:

”Na základě smlouvy se Statutárním městem Brnem je do schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 zahrnuta dotace na financování činnosti Moravian Science Centre Brno 43 letého Lukáše Richtera z Kuřimi a to ve výši 12 323 000,- Kč.” neboli Vědecký pavilon na Křížkovského v Brně.

Celkem nic moc, jinak dál následuje věta:

” Ostatní dotace budou do rozpočtu Jihomoravského kraje zapojovány v průběhu roku 2016 na základě rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnější budou převody finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání.”

Na toto navazuji částí výroční zprávy BIS:

„Významnou negativní skutečností byla i nedostatečná transparentnost v podobě neprůhledného ovlivňování procesu výběru a hodnocení projektů. Na krajské úrovni docházelo ke střetu zájmů při provázání osob rozhodujících o evropských financích u konkrétních projektů. To umožňovala nedostatečná legislativní úprava střetu zájmů, nastavení systému přidělování dotací či kumulace funkcí volených zástupců.

Zcela běžné bylo přidělování evropských dotací projektům s minimálním veřejným přínosem, které pouze podporovaly individuální podnikatelské zájmy, např. nejrůznějších soukromých rekreačních objektů. Špatný stav zapříčinila i silná role politického rozhodování při výběru a hodnocení projektů.“

BIS dále ve své zprávě uvádí: „Klíčovou normou ovlivňující využívání veřejných rozpočtů je zákon o veřejných zakázkách (ZVZ). Legislativní proces, který v souvislosti s tímto zákonem probíhal, byl stejně jako v minulých letech poznamenán silným přímým i nepřímým lobbingem zainteresovaných korporací.“

V červnu 2014 neprošla novela zákona Senátem. Jeho Ústavně-právní výbor navrhl zamítnout ústavní novelu rozšiřující pravomoci NKÚ a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí její projednání přerušil. Argumenty odpůrců novely vycházejí převážně z upřednostňování regionálních zájmů a z obav z kontrol subjektů na krajské nebo obecní úrovni, ve kterých sami často působí.

Schvalovací proces této novely ukazuje mimo jiné na problematičnost tzv. zdvojených funkcí, což je velmi častý jev zejména v případě senátorů. BIS považuje argumenty odpůrců novelizace zákona o NKÚ za účelové.“

Je třeba upozornit, že se jedná o události v roce 2014, tedy v době, kdy většinu v SEenátu ČR má současná vládnoucí ČSSD.

Jak tedy bojuje současná vládní koalice s organizovaným zločinem? Při slově „bojuje“ se mi vnucuje do tváře smích s pohledem na výše uvedené řádky, které pocházejí ze zdrojů státní bezpečnostní agentury, která poukazuje de facto na pro občana smutnou skutečnost, že lobby a zložin na vládních a krajských úrovních, nadále setrvává a prorůstá bez ohledu na výměnu politických stran ve vládě v rozmezí let 2013 až 2014.

BIS rovněž zmiňuje jinou skutečnost, o které jsem psal v jiném svém článku a to o ruské hrozbě. Já jsem vyjádřil své podivení nad absolutním mlčením českých médií o cca 100 zásazích vojenských leteckých sil NATO a Švédska, kdy došlo k porušení vzdušného prostoru států EU a NATO maskovanými ruskými vojenskými letadly, která se dostala až do těsné blízkosti Stockholmu, v dalším případě mezi Norsko a Island a nejrizikovějším manévrem ruského vojenského špionážního letadla byla naštěstí neuskutečněná kolize dopravního letadla společnosti SAS, které právě startovalo z Dánska na pravidelné lince do Itálie a ruské vojenské letadlo, které se pohybovalo pod městem Malmö vstoupilo do letového koridoru a minulo civilní dopravní letoun SAS o pouhých 90 metrů. O všech 100 událostech informovaly všechna média Evropy a USA s výjimkou České republiky, kde o ruské agresi v podobě nelegálních hlubokých vstupů do vzdušného prostoru EU se mlčelo a neproběhla ani jediná zpráva.

Cituji opět z výroční zprávy BIS, která zmiňuje i ruskou hrozbu:

„V oblasti sběru informací se ruská moc a její zpravodajské služby v uplynulém roce soustřeďovaly na českou energetiku a otázky jejího dalšího směřování a na vědecko-technickou oblast. Rusko však ani v uplynulém roce nerezignovalo na vytrvalou snahu o získání kontroly nad ruskojazyčnou krajanskou komunitou pobývající v ČR, resp. o prosazení prokremelsky orientovaných organizací a osob do pozic zástupců celé ruskojazyčné komunity pro komunikaci s českými státními institucemi a orgány.“

BIS dále uvádí: „Aktivity ruských zpravodajských důstojníků a jejich spolupracovníků v ČR jsou v přímém rozporu s „kvalifikovanými a zasvěcenými komentáři“ o tom, že v Česku není nic, o co by mohla ruská špionáž stát. Cílem ruského zájmu se stává česká účast v mezinárodních vědecko-technických projektech a na tyto projekty navázané možnosti přístupu k finančním prostředkům z českých i evropských grantů cestou českých prostředníků spolupracujících s ruskou stranou. Ruská strana tak usiluje nejen o získání konkurenční výhody na úkor ČR a EU, ale také o to, aby ČR a EU ruské aktivity financovaly.

Výsledný obraz informací o ruské a proruské propagandě (resp. jejích realizačních strukturách) v ČR a v dalších státech EU nevypovídá jen o tom, že Rusko provádí účinnou propagandu proti EU a NATO, resp. jejich integritě. Rusko podle názoru BIS buduje v Evropě strukturu ideologicky opřenou o expanzionistický Duginovský neo-eurasianismus2 (který je svým způsobem akceptovatelný pro celé evropské politické spektrum od extrémní levice přes populisty k extrémní pravici), kterou lze považovat za návrat ke konceptu Kominterny (alias Komunistické internacionály alias Třetí internacionály), kterou zřídil a využíval Sovětský svaz.

BIS nepředpokládá, že by nová reinkarnace internacionály (NRI) měla stejně přísný, až vojenský, systém organizace a řízení jako Kominterna, což však neznamená, že by propagandistický a špionážní potenciál NRI byl menší než v případě Kominterny. Naopak, volnější aktivistický charakter struktury NRI plně vyhovuje mentalitě dnešních západních aktivistů (ať prvoplánově proruských či bojujících proti systému – USA, NATO, EU, globalizace, multikulturalismus, liberalismus, kapitalismus atp.). NRI nemá takový potenciál pro verbování klasické špionážní agentury (agent – řídící důstojník – centrála) jako tomu bylo v případě Kominterny, ale má o to větší potenciál pro získávání iniciativních informátorů.“

Jinými slovy ruské provokace ve vzdušném prostoru nejsou jediným nebezpečním, ale pouze odvrácením pozornosti od rostoucí cíleně zasazené proruské propagandy, která začíná dopadat n úrodnou půdu a získává své neřízené a samostatně vzniklé propagátory nejen v ČR ale i v USA.

Ani k těmto skutečnostem nezaujala současná ani minulá vláda žádné stanovisko i přes upozornění BIS na tato rizika ve své zprávě.

Spící Schwarzenberg, blábolící Benda, přiopilý Kalousek a monotónně unavující a nicneříkající Sobotka tak nevnesli do vrcholové politiky České republiky vůbec nic a naopak dál zločin prorůstá do státních struktur, dál lobbisté rozhodují a dál si poslanci přilepšují sobě a soudním úředníkům a exekutorům.¨

Tedy nezměnilo se vůbec nic. Snad s výjimkou ještě větší zátěže OSVČ a podnikatelů v podobě centrálního šmírování tržeb malých podnikatelů, kteří jsou, podle slov současného ministra financí – slovenského estébáka Babiše, takzvaně „na prd“.

Když k tomu připočtu výrok ministra vlády za ČSSD Jana Mládka, že živnostníci jsou paraziti a dále výrok ministryně práce a sociálních věcí opět za ČSSD že ani sociální dávky ani životní minimum se za její vlády zvyšovat nebude, pak mi vychází pouze skutečnost, že tato vláda je naprosto stejná a nicnepřinášející českému občanovi.

My občané už víme, že je třeba vyměnit kompletní sestavy všech současných politických stran a jejich odnoží a to včetně soukromých stran typu ANO, jejíž veškeré kroky ve vládě vedly pouze ve vlastní prospěch, nikoliv ku prospěchu občana ČR, který politiky nejen volí, ale také platí daněmi a dalšími odvody, či je ždímám soukromým exekutorem, což je světová právnická rarita v oblasti výkonu práva, která ovšem vyšla opět z dílny ODS a ČSSD.

Občan nyní v krajských volbách rozhodne, zda rozpočet kraje bude opět podporovat jakási vzdělávací centra miliardami z rozpočtu, či bude volit naprosto jinou sílu, která by měla a musí současné politické spektrum zcela vyměnit a to nejen letos ve volbách do krajů, ale také příští rok v nejdůležitějších volbách do Poslanecké sněmovny.

Nabízíme vám jinou alternativu. Systematičnost, důkladnost, bezúhonnost, pracovitost a nevyšší odpovědnost jako zastupitelé a poslanci za SPR-RSČ 2016.

Občan je nyní na tahu a má dostatek času si zvážit a prověřit má slova, aby potom u volební urny zvolil a zvolil správně. Volit staré strany, se kterými má problémy Policie ČR i BIS a další útvary řešící kriminalitu a nedostatky těchto stran je stejným hříchem voliče, jako k volbám nejít vůbec, protože na to čekají skalní voliči současných struktur, které netrápí jen BIS a Policii ČR, ale především také občany a otravuje nám všem životy nepromyšlenými zákony a také v některých případech jejich trestnou činností a zneužíváním svých pozic.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.