SPR-RSČ » Stručný výtah z programu

Stručný výtah z programu

Vážení spoluobčané, předkládáme vám velmi stručný výtah z léty osvědčeného programu. Podrobné rozpracování naleznete v dalších odkazech.

Jsou vám mnohé body povědomé? Potom vězte, že dnes z našeho originálního programu opisuje kdejaké politické uskupení a politik. Na vás je, abyste si vybrali, zda chcete originál, nebo plytkou kopii, která potom stejně žádný slib nesplní.

Požadujeme:

Snížit radikálně platy a náhrady členů vlády a poslanců.  Zrušit Senát jako naprosto zbytečnou druhou komoru Parlamentu ČR.

Zajistit odvolatelnost politiků a kontrolu jejich majetku včetně rodinných příslušníků, při nástupu i při ukončení funkce, zákaz souběhu funkcí.

Omezit moc a nedotknutelnost justiční mafie, přímou volbou soudců, podmínkou alespoň 20leté právní praxe, požadavkem naprosté bezúhonnosti.

Schválit zákon o všeobecném referendu. Postavit mimo zákon tak zvanou pozitivní diskriminaci používanou proti občanů České republiky. Ve všech ohledech včetně pracovních příležitostí a vzdělávání musí mít vždy přednost čeští občané.

Zvýšit podporu rodin s dětmi i daňovými úlevami. Znovu zahájit státní bytovou výstavbu k vybudování dostupného bydlení nejen pro mladé, ale i pro starší spoluobčany.

Zrušit „soukromé“ exekutory.

Zjednodušit podnikání a zprůhlednit příslušné zákony a předpisy. Zavést daňové úlevy pro začínající živnostníky a podnikatele. Zrušit EET.

Ihned zrušit úřadu ombudsmana bez náhrady.

Ponechat jen ty neziskové organizace, které se zabývají péčí o vlastní spoluobčany, ať již hendikepované, starší, opuštěné děti apod. Ostatní neziskovky ihned a bez náhrady zrušit.

Zajistit ochranu státních hranic a zrušit jakékoliv přijímání přivandrovalců bez výjimky.

Zvážit setrvání v EU v případě pokračování přijímání ekonomických přivandrovalců a kriminálních živlů z jiných částí světa. O této otázce musí občané rozhodnout v referendu. Pokud neopustíme na základě referenda Evropskou unii, vypsat referendum o přijetí Eura.

Snížení (u potravin a pohonných hmot) nebo úplné odstranění daní (u dětských potřeb, léků, lékařských pomůcek a knih). Důsledné snížení celkového daňového zatížení obyvatelstva.

Prošetření privatizace národního majetku ve všech oborech.

Zrušení nesmyslných a škodlivých zákonů a tím zvýšit přehlednost psaného práva.

Vytvořit systém důsledné ochrany zvířat.

Ukončit financování Organizace spojených národů a podobných zbytečných institucí. Uvolněné prostředky použít pro podporu vzdělávání, vědy a výzkumu.

Zrušit koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové vysílání.

Právo na zbraň musí mít každý bezúhonný občan. Stejně jako jistotu, že její použití na obranu života  a majetku svého, svých blízkých, spoluobčanů je v souladu se zákonem.

Znovu zavedení trestu smrti za zvláště závažné zločiny. I o tomto kroku rozhodnou sami občané v referendu.

Zajistit národní a státní suverenitu

Ti, kdo chtějí zničit náš národ, vedou boj na život a na smrt proti naší národní identitě. Všechny prostředky jsou jim pro odstranění národa dobré – demografický úpadek, imigrační příliv, morální a kulturní zvrácenost. A vůbec nezáleží na tom, zda nositeli těchto útoků jsou socialisté, anarchisté nebo uctívači zlatého telete.

Přistěhovalectví

Nekompromisně ukončit příliv přistěhovalců, odmítnutí kvót EU a jiných pokusů, jak ničit národní státy, chránit vlastní hranice tak, aby přechod přes ně byl jakýmkoliv způsobem nemožný pro osoby, postrádající povolení českých orgánů. Scelování rodin, umožníme přivandrovalcům pouze v jejich původní domovině.

Zavést efektivní proceduru vypovězení nelegálních přistěhovalců. Ti budou nekompromisně a urychleně vráceni do země původu. Nemají nárok na jakékoli dávky, nebo podporu, a po dobu mezi zadržením a odsunutím, budou drženi ve střeženém zařízení. Dopravní společnosti, které by nedbaly zákonů a přispívaly k přílivu přistěhovalců, budou postiženy velmi přísnými pokutami, převaděči přes hranice vysokými tresty ztráty svobody a peněžitými pokutami, několikanásobně převyšujícími poplatky, které sami vybírali od přivandrovalců.

Rodina je základem národa

Mateřskou dovolenou dostatečně honorovat a plně započítat do snížení věkové hranice pro odchod do důchodu.  Novomanželské půjčky s minimálním úrokem.

Přídavky na děti a odečitatelné bonusy na děti pro ty rodiče, kteří pracují a odvádějí daně. Další podmínkou pro výplatu, by měla být pravidelná školní docházka, absolvování pravidelných lékařských prohlídek a očkování.

V případech, kdy hrozí, že tyto dávky nebudou využívány ve prospěch dětí (rodič je například alkoholik, gambler atd.), zavést tzv. potravinové lístky, na které bude možné pořídit jen základní potřeby pro život a dále dětské oblečení, boty, pomůcky do školy.

Péče o vzdělávání jako příprava budoucnosti národa

Naší povinností je, bránit právo našich občanů na svobodné, dostupné a kvalitní vzdělání. Škola musí být plně ve službách našeho národa. Vzdělávání musí být komplexním, morálním, etickým i znalostním formováním svobodné, rozhodné, odvážné a moudré osobnosti. Školství je bezplatné.

Více financí pro výzkum, vědu a školství. Zvýšit platy učitelům, ale také dohlédnout na kvalitu jejich práce.

Solidarita je základní vlastností lidského společenství

Vládní strany a jejich parlamentní přisluhovači hovoří celé roky o lidských právech a humanitě, avšak vždy jen ve vztahu k cizím, pokud možno velmi vzdáleným zemím. Vůbec si ale nevšímají toho, že bída a nezaměstnanost tíží statisíce našich občanů. Liberalismus a kolektivismus dnes umně propletené v globalizačním programu nových světovládců stále více narušují sociální soudržnost a činí ze spravedlnosti nedostupný sen. Směs státních zásahů, zbožňování zlatého telete a hlásání individualismu ničí celé národní společenství. Práce musí být chráněna, řemeslo znovu uznáno a profesionálně uvolněna a využívána podnikatelská iniciativa.  Plody bohatství musí být sdíleny k povznesení celého národa.

Prvními oběťmi sociálního úpadku jsou vždy ti nejmladší a nejstarší, i když se ta druhá kategorie posunuje dnes na 50 let, což rozhodně není podle obecně přijímaných měřítek délky lidského života věk úpadku, ale naopak plného rozvoje sil. Statisíce našich spoluobčanů žijí na hranici bídy, za kterou je dnes nutné považovat příjem osm tisíc Kč na osobu. Počet bezdomovců se sice zdá velmi malý, statistická šetření však neříkají nic o počtu osob, které sice bydlí, ale špatně i podle místních zvyklostí.

Péče o zdraví

Ke zvládnutí nových epidemií a návratu nebezpečných onemocnění, která už byla považována za vymýcená, je třeba posílit zdravotnickou kontrolu na všech stupních a v problematických domácnostech a kolektivech. Bojovat nekompromisně proti toxikománii a odmítnout jakékoliv snahy o legalizaci drog.

Zabezpečit plné hrazení nákladů, spojených s péčí o zdraví ze zdravotního pojištění. K tomu je zapotřebí výrazně omezit počet zdravotních pojišťoven a podíl financí, které mohou použít na svoji činnost.

Maximálně podporovat přípravu zdravotnického personálu všech stupňů, permanentní vzdělávání a výzkum, jak veřejný, tak privátní.

Zajištění bezpečnosti a spravedlnosti

Podstatou nárůstu kriminality a z toho plynoucí nejistoty občanů, je ve své podstatě zničení původních hodnot, na nichž je založena naše společnost, nebo spíše měla by být založena. Zákony jsou přijímány velmi nekvalitní a mnohokráte novelizovány. Všichni vědí, že justice je vážně nemocná a stát definitivně abdikoval na svůj prvotní úkol, zajistit bezpečnost občanů a spravedlnost.

Průmysl

Takzvanou privatizací byl zlikvidován takřka veškerý průmysl v zemi, která před druhou světovou válkou patřila do první světové desítky nejrozvinutějších zemí. Zahraničním firmám byl doslova rozdán národní majetek, tyto firmy buď podniky jako svoji konkurenci zlikvidovaly nebo jde většina zisku do jejich mateřských zemí, prospěch tedy nemáme žádný. Přezkoumáme privatizaci, zrušíme ji tam, kde bude zjištěno porušení zákonů a podmínek. Neoprávněně získaný majetek musí nabyvatelé vrátit zpět.

Zemědělství

Naše země byla potravinově soběstačná, a potraviny vyvážela. Nyní musíme dovážet vše od brambor, přes mléko až po česnek. Na osevních plochách se pěstují olejnaté plodiny, aby bylo možné ničit motory a životní prostředí biosložkami. Nadnárodní společnosti nás krmí odpadem, který zůstane po našich západních sousedech, nebo dovážíme jedovaté potraviny z Asie.

Podpoříme návrat k potravinové soběstačnosti v rostlinné i živočišné výrobě a potravinářském průmyslu.

Ochrana životního prostředí

Člověk nestojí nad přírodou, je její součástí a musí respektovat její zákony.

Hrozba, kterou dnešní znečištěné prostředí představuje pro naše zdraví a obživu, je větší, než je masmédii prezentováno. Chemická, genetická a infekční rizika se násobí. To se projevuje v růstu počtu onemocnění přímo souvisejících alergií a chátrání populace. To však neznamená, že se my budeme omezovat, zatímco miliardové asijské populace budou planetu ničit a bude se stále přehlížet kácení deštných pralesů.

Principiálně nejdůležitější pro budoucnost je kyslík a voda.